Victoria Hockey

Contributie 2019-2020

 
De contributies voor het seizoen 2019-2020 (lopend van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020) zijn als volgt vastgesteld:
Ledengroepen Leeftijdscategorie Contributie bij betaling in 1 termijn of in 4 termijnen per incasso
Veterinnen Dinsdag 30 jaar of ouder, spelen competitie op dinsdag € 300,-
Senioren 24 jaar of ouder € 370,-
Senioren 18 t/m 23 jaar. Voor Senioren van 18 t/m 23 jaar is er een gereduceerd Jongerentarief. Er is géén aparte studentenkorting.

€ 295,-
Senioren 18 t/m 23 jaar Jongeren-instaptarief 1e seizoen (korting van € 45,- op gewone tarief Senioren 18 t/m 23 jaar). Dit tarief geldt alleen in het 1e seizoen voor nieuwe leden, maar geldt niet voor selectieteams. € 250,-
Zaalhockey Senioren Spelend-lid in Senioren- of Veteranenteam. Extra contributie Zaalhockey per team. De extra contributie Zaalhockey wordt bij de start van het Zaalhockeyseizoen in rekening gebracht bij de aanvoerder van het team. € 500,-
Junioren A, B, C en D € 430,-
Junioren A-D. 1e Selectieteams MJD1, MJC1, MJB1, MJA1. De extra contributie van de 1e A-D selectieteams is verschuldigd in verband met de extra voorzieningen en de extra (trainings)faciliteiten die deze leden genieten. € 215,-
Junioren A-D. 2e Selectieteams MJD2, MJC2, MJB2, MJA2. De extra contributie voor de 2e A-D selectieteams is verschuldigd in verband met de extra voorzieningen en de extra (trainings)faciliteiten die deze leden genieten. € 107,50
Mini's E 2e jaars € 330,-
Mini's E 1e jaars € 300,-
Mini's E. 1e Selectieteams MJE1. De extra contributie voor de 1e E-selectieteams is verschuldigd in verband met de extra voorzieningen en de extra (trainings)faciliteiten die deze leden genieten. € 50,-
Zaalhockey Jeugd A-D en Mini's E A, B, C, D, E. Zaalhockey is verplicht voor selectieteams. Extra contributie Zaalhockey per lid. De extra contributie Zaalhockey wordt bij de start van het Zaalhockeyseizoen in rekening gebracht. € 50,-
Mini's F 2e jaars € 250,-
Mini's F 1e jaars € 175,-
Fun4Hockey G 2e en 1e jaars. Het lidmaatschap geldt voor het hele seizoen. Vóór 1 oktober 5 jaar oud => G 2e jaars. Vóór 1 oktober 4 jaar oud => G 1e jaars. Tussen 1 oktober en 1 maart 4 jaar oud geworden => instroom in 2e helft van het seizoen is mogelijk en dan wordt korting op de contributie verleend. € 130,-
Trimhockey € 175,-
Algemene leden € 65,-
Entreegeld voor spelend-lid Senioren 24 jaar of ouder, Junioren A t/m E 2e jaars (geldt niet voor Algemene en Trimleden, maar wel bij overgang naar spelend-lid) € 125,-
Entreegeld voor spelend-lid Junioren E 1e jaars, F 2e en 1e jaars (geldt niet voor Fun4Hockey en ook niet bij overgang van Fun4Hockey naar spelend-lid bij 1e jaars F) € 75,-
Entreegeld voor spelend-lid Senioren 18 t/m 23 jaar (korting van € 50,- op het gewone Entreegeld voor Senioren 24 jaar of ouder) € 75,-
Entreegeld voor spelend-lid Senioren 18 t/m 23 jaar aangemeld als compleet team van minimaal 16 spelers (korting van € 80,- op het gewone Entreegeld voor Senioren 24 jaar of ouder) € 45,-
Rotterdampas korting Na ontvangst contributie retour € 25,- retour

De contributie categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar: 
24 jaar of ouder senior
23, 22, 21, 20, 19 of 18 jaar 18 t/m 23 jaar Jongerentarief
17 of 16 jaar A-junior
15 of 14 jaar B-junior
13 of 12 jaar C-junior
11 of 10 jaar D-junior
9 jaar E-mini 2e jaars
8 jaar E-mini 1e jaars
7 jaar F-mini 2e jaars
6 jaar F-mini 1e jaars
5 of 4 jaar Fun4Hockey

 

Aangaan en opzeggen van het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig verenigingsjaar. In overleg is het soms mogelijk om in de loop van het verenigingsjaar lid te worden.

Het aangaan van het lidmaatschap kan voor nieuwe leden uitsluitend geschieden bij de ledenadministratie via het online inschrijfformulier en voor oud-leden van HV Victoria via een mail aan de ledenadministratie.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden bij de ledenadministratie via het opzeggingsformulier. Dit formulier is hier te downloaden. Inzenden per mail aan: [email protected] of eventueel per post aan: Ledenadministratie HV Victoria, Kralingseweg 226, 3062 CG Rotterdam.
Vanwege de teamindeling voor het volgende seizoen dient het opzeggingsformulier liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 mei van het lopende jaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Anders is er geen garantie dat de opzegging vóór 1 juni door de ledenadministratie kan worden verwerkt. Indien het opzeggingsformulier ná 31 mei door de ledenadministratie is ontvangen of verwerkt, is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
Opzeggen van het lidmaatschap is overigens niet mogelijk zolang de contributie niet volledig is betaald.
Restitutie van contributie wordt niet verleend.
De opzegging van het lidmaatschap is pas definitief als je per mail een bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie.
 
Geen entreegeld oud-leden
Als oud-leden van HV Victoria al eerder entreegeld hebben betaald en opnieuw lid worden, hoeven zij geen entreegeld meer te betalen.
 
Algemeen Lidmaatschap
Voor één ouder of verzorger van leden in de categorieën F t/m A is het algemeen lidmaatschap verplicht. Indien een ouder reeds lid is van Victoria Hockey geldt deze verplichting uiteraard niet. In tegenstelling tot het spelend lidmaatschap is voor het algemene lidmaatschap geen entreegeld verschuldigd. Het algemene lidmaatschap telt mee voor de berekening van de gezinskorting.
Opzegging (vóór 1 juni) kan bij de ledenadministratie: [email protected]. Het verplichte algemene lidmaatschap geldt voor ouders van jeugdleden die ná 19 juni 2006 lid zijn geworden.
 
25 Euro Korting met Rotterdampas
Wilt u ook korting op de contributie van dit seizoen? Ieder lid (ook een algemeen lid) van Victoria Hockey kan EUR 25,- korting krijgen op zijn reeds betaalde contributie met de Rotterdampas voor seizoen 2019-2020.
De korting kan worden verkregen door het downloaden en invullen van het Excel-document dat in het najaar hier op de site komt te staan. Let u erop dat u uw IBAN nummer opgeeft, anders kan de betaling niet verwerkt worden. Vervolgens kunt u het document terugsturen naar Nancy Salomons via [email protected].
U kunt de korting TOT 1 februari 2020 aanvragen.
Uit ervaringen van voorgaande jaren blijkt dat het terugstorten van de korting ongeveer 2 maanden duurt, zodat de terugstorting meestal rond 1 april plaatsvindt.
De Rotterdampas is te verkrijgen voor 60 euro per volwassene en 12,50 euro voor kinderen en studenten. Naast een korting op de contributie van één sportvereniging, kan onder andere gratis meegevaren worden met de Spido, gratis een bezoek worden gebracht aan de Euromast en diverse Rotterdamse musea. Meer informatie over veel meer kortingen en voordelen via www.rotterdampas.nl
Voor vragen/informatie per e-mail: [email protected]. Nancy Salomons beheert deze mail en regelt voor Victorialeden de administratie met betrekking tot de kortingsaanvragen voor de RotterdamPas.
 
Contributiebijdrage door Jeugdsportfonds:
Vanaf november 2007 kunnen Rotterdammers profiteren van het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds Rotterdam vormt de oplossing voor kinderen, die vanwege een krappe financiële situatie niet kunnen sporten bij verenigingen. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 120% van het minimuminkomen (€ 1.350 per maand) verdienen, komen in aanmerking voor het fonds. Denk hierbij ook aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten, een inkomen hebben onder het sociaal minimum. In Rotterdam is het Jeugdsportfonds ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport, het servicepunt voor Rotterdamse sportverenigingen. En als het nodig is, worden voor deze kinderen naast de contributie ook nog bijvoorbeeld sportkleding, een hockeystick of hockeyschoenen vergoed tot in totaal voor een maximum van € 225 per jaar per kind. Oók HV Victoria vindt het wenselijk, dat zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds bevordert hun deelname! Voor meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam.
 
Gezinskorting
Victoria kent een gezinskorting op de contributie. Op deze gezinskorting bestaat recht bij drie of meer leden in één gezin op hetzelfde adres en waarbij alle contributie wordt geïncasseerd van één bankrekening. De gezinskorting wordt berekend in de maand juli vóór de contributie-facturatie/incasso op basis van de in de Victoria ledenadministratie geregistreerde adressen en IBAN en wordt automatisch toegekend. De kortingsbedragen in totaal per gezin: bij 3 leden: € 25, 4 leden € 50, 5 leden € 75, enz.
Administratief worden de gezinsleden genummerd, beginnend bij de oudste. De gezinsleden nummers 1 en 2 krijgen geen gezinskorting. Vanaf gezinslid nummer 3 wordt per gezinslid € 25,= familiekorting op de factuur vermeld en verrekend. Bij een gezin met bijvoorbeeld 4 gezinsleden krijgen gezinslid nummer 3 en 4 ieder € 25,= familiekorting. Op deze manier wordt voor een gezin met 4 gezinsleden het totaalbedrag van € 50,= familiekorting verrekend.
 
Exchange regeling voor studenten
Victoria kent een gereduceerd lidmaatschap voor studenten die in de eerste helft van het seizoen voor hun studie op exchange naar het buitenland gaan.
Vóór aanvang van het nieuwe seizoen op 1 juli kan een verzoek om in aanmerking te komen voor de exchange regeling worden ingediend. Dit verzoek dient per mail te worden gestuurd naar: [email protected]. Als bijlage dient een exchange verklaring van het onderwijsinstituut te worden meegestuurd.
Het toekennen van het gereduceerde abonnement vanwege exchange wordt per mail door de ledenadministratie bevestigd. Als je binnen 2 weken geen bevestigingsmail van de ledenadministratie hebt ontvangen, is het verzoek en/of de exchange verklaring niet in goede orde door de ledenadministratie ontvangen en dien je jouw verzoek en exchange verklaring opnieuw naar de ledenadministratie te mailen.
 
Automatische incasso
Na aanvang van het nieuwe seizoen op 1 juli zal begin/medio juli de jaarlijkse facturatierun worden gedraaid en zal de automatische incasso van de contributies, entreegelden, enz. plaatsvinden rond de 28e juli. Voorafgaand aan de incasso worden incasso-aankondigingen per e-mail verstuurd naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. Zodra de facturatierun is gedraaid, gaat de incasso-opdracht direct naar de bank en kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Omzetting van jaarbetaling naar termijnbetaling is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk. De incasso-opdracht kan ook niet worden tegengehouden, zodat de incasso dus rond de 28e juli door de bank zal worden uitgevoerd.

Betaling op factuur
Na aanvang van het nieuwe seizoen op 1 juli zal begin/medio juli de jaarlijkse facturatierun worden gedraaid en zal aan de leden zonder automatische incasso een factuur voor de contributie, entreegelden, enz. worden verstuurd. Deze factuur dient binnen 3 weken te worden voldaan. De factuur wordt verzonden per e-mail naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie.

Gespreide betaling
Vóór aanvang van het nieuwe seizoen op 1 juli kan een verzoek tot betaling van de jaarcontributie (niet van het entreegeld) in 4 termijnen worden ingediend. Dit verzoek dient per mail te worden gestuurd naar: [email protected]. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij betaling via automatische incasso. De incasso zal dan plaatsvinden in de maanden juli, oktober, december en februari rond de 28e van iedere maand. Voor de extra contributie voor de selectieteams is ook gespreide betaling mogelijk.

Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling zijn extra administratiekosten verschuldigd van € 20,- per herinnering zonder dat hiervoor een aankondiging vooraf wordt gedaan.